LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. kovo 5 d. Nr. IX-1355

Vilnius

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TURTINIŲ TEISIŲ APRIBOJIMAI

 

25 straipsnis. Kūrinio panaudojimas karikatūrai ar parodijai

Leidžiama be autoriaus ar kito autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo panaudoti kūrinį karikatūrai ar parodijai.

 


 

REPUBLIC OF LITHUANIA

L A W

ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

 

5 March 2003 No. IX-1355

Vilnius

 

SECTION 4

LIMITATIONS ON ECONOMIC RIGHTS

 

Article 25. Use of a Work for the Purpose of Caricature or Parody

It shall be permissible, without the authorisation of an author or any other owner of copyright, and without compensation, to use a work for the purpose of caricature or parody.

 

Proceed